logotype

Cơ cấu tổ chức

  HỘI ĐỒNG KHOA

STT

Họ tên

Chức vụ
1 TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Uỷ viên
2 TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh Uỷ viên
3 TS. Nguyễn Tuấn Nam Ủy viên
4 PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên Ủy viên
5 TS. Nguyễn Văn Vũ Uỷ viên
6 TS. Huỳnh Ngọc Tín Uỷ viên
7 ThS. Lê Thanh Trọng Uỷ viên Thư ký

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Phụ Trách Khoa: TS. Nguyễn Tân Trần Minh Khang

Phó trưởng khoa: ThS. Lê Thanh Trọng

Thư ký khoa: Cô Trần Hạnh Xuân

Trợ lý khoa: Cô Phạm Ngọc Bảo Châu

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient