logotype

Cơ cấu tổ chức

  HỘI ĐỒNG KHOA

STT

Họ tên

Chức vụ
1 PGS. TS. Vũ Thanh Nguyên Chủ tịch
2 ThS. Phạm Thi Vương Uỷ viên Thư ký
3 GS. TSKH. Hoàng Văn Kiếm Uỷ viên
4 PGS. TS. Dương Anh Đức Uỷ viên
5 TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Uỷ viên
6 ThS.Huỳnh Ngọc Tín Ủy viên 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: PGS. TS. Vũ Thanh Nguyên

Phó trưởng khoa: ThS. Phạm Thi Vương

Thư ký khoa: Cô Trần Hạnh Xuân

Trợ lý khoa: ThS. Lê Thanh Trọng

Copyright 2017  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient