logotype

Quy định về chính sách hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh

Trường vừa mới ban hành quy định về hỗ trợ công bố KH dành cho SV, HVCH, NCS như sau: 
 
https://khcn.uit.edu.vn/quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-cong-bo-khoa-hoc-danh-cho-sinh-vien-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu
 
Đề nghị các giảng viên và sinh viên tham khảo.
Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient