logotype

Lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 như sau:

Lịch thực hành HT2 học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 khoa CNPM

Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn đề tài Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 như sau:

Danh sách đề tài Đồ án chuyên ngành hk2 nh 2018 - 2019

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên gấp để thực hiện đề tài.

Dự kiến nộp báo cáo vào đầu tháng 6 năm 2019.

 

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2019

 

STT

Ngày

Công việc

1

27/02/2019 – 01/3/2019

P.ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn.

2

04/3/2019 – 12/3/2019

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn

3

15/3/2019

Khoa/Bộ môn gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp về P.ĐTĐH.

4

22/3/2019 – 29/3/2019

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

05/4/2019

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 01 năm 2019

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2019:

Danh sách SV chính qui đại trà dự kiến TN đợt 1 năm 2019

Danh sách sinh viên Chất lượng cao dự kiến TN đợt 1 năm 2019

Hồ sơ xét tốt nghiệp: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep

KẾ HOẠCH XÉT XỬ LÝ HỌC VỤ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

 

STT Ngày Nội dung công việc
1 28/02/2019 Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ cho P.KHTC kiểm tra học phí
2 04/03/2019 Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ về Khoa/Bộ môn; đồng thời gửi email đến từng sinh viên.
3 04/03-14/03/2019 Khoa nhận đơn cứu xét của sinh viên và cho ý kiến vào đơn (điền vào file) gửi về P.ĐTĐH
4 14/03/2019 P.ĐTĐH ra Quyết định thành lập Hội đồng xét XLHV
5 14/03-18/03/2019 P.ĐTĐH tổng hợp danh sách gửi Hội đồng xét XLHV
6 18/03-21/03/2019 Dự kiến Họp Hội đồng xét XLHV
7 21/03-29/03/2019 Ra Quyết định danh sách sinh viên bị XLHV học kỳ 1 NH 2018-2019

Danh sách sinh viên Chât lượng cao dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Danh sách sinh viên Chính qui đại trà dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 như sau

SE505.J21.PMCL

SE505.J21

Những sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tập trung tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào lúc 9h00 ngày 06/03/2019 để gặp lãnh đạo khoa nhận đề tài Khóa luận tốt nghiệp.

Những sinh viên chương trình Chất lượng cao chưa đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp nếu có nhu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp đợt này thì làm đơn xin làm KLTN và cam kết hoàn thành những môn học còn nợ trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 gửi văn phòng khoa vào lúc 9h00 ngày 06/03/2019.

 

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient