logotype

Thông báo quyết định giao đề tài và nộp báo cáo giữa kỳ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021:

1. Lớp chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1z_UGH9uEicLj84DnTfNO-Gl0WVGHwzNm/view?usp=sharing

2. Lớp chính qui chương trình chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1JdfvGR60rGSBcMFybPAnHQi6ZpE7S2ex/view?usp=sharing

Sinh viên Chính qui đại trà và Chương trình Chất lượng cao đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tầng 7, tòa nhà E) vào giờ hành chính ngày 24/11/2020 nộp file báo cáo giữa kỳ vào link sau: Nộp báo cáo giữa kỳ đợt 1 năm học 2020 - 2021.

Mẫu báo cáo giữa kỳ tham khảo

Sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) về văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) ngày 24/11/2020.

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài KLTN

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Lịch bảo vệ KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 dự kiến : 01,02,03/02/2020

 

Kết quả xét duyệt đề cương KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021

Ban chủ nhiệm khoa đã xét duyệt các đề cương Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 của sinh viên và có đưa ra vài ý kiến đóng góp trong file sau:
 
Đề tài KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 chương trình Chất lượng cao: 
https://drive.google.com/file/d/1vQOOpbk1pQimilqvzkLCuAgqegzwHlce/view?usp=sharing
 
Đề tài KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 hệ Chính qui đại trà:  
https://drive.google.com/file/d/1k38epITWx16swCQ-KrA7M7S2L1Gj5kP2/view?usp=sharing
 
Những đề tài nào được góp ý cần điều chỉnh tên đề tài thì sinh viên trao đổi với giảng viên hướng dẫn gấp rồi gửi lại tên đề tài cũ và mới vào mail cho thư ký khoa tổng hợp ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) đồng thời cập nhật lại đề cương đã nộp trên drive được share trước đó và nộp lại đề cương giấy về văn phòng khoa từ nay đến ngày 26/10/2020. 
 
Những đề tài được góp ý điều chỉnh nội dung đề cương thì yêu cầu sinh viên cập nhật lại đề cương đã nộp trên drive được share trước đó và nộp lại đề cương giấy về văn phòng khoa từ nay đến ngày 29/10/2020.
 
Drive cập nhật đề cương: https://drive.google.com/drive/folders/19mEyOAqZBSKiS0yeLu9ilCn90oDpZVMz?usp=sharing

Thông Báo Đăng Ký Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.L11 & SE505.L11.PMCL đã được xét đủ điều kiện đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 06/10/2020

Danh sách xét điều kiện làm KLTN đợt 1 năm 2021 lớp SE505.L11: https://drive.google.com/file/d/1QHH21tHc3fpEySLgyAi71kE2O9UUxnuT/view?usp=sharing

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 hệ Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1k38epITWx16swCQ-KrA7M7S2L1Gj5kP2/view?usp=sharing
 
Danh sách xét điều kiện làm KLTN đợt 1 năm 2021 lớp SE505.L11.PMCL: https://drive.google.com/file/d/1PlzMMvPsKSpGzTSxpwaSc9yGf-CpPJIb/view?usp=sharing
 
Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1vQOOpbk1pQimilqvzkLCuAgqegzwHlce/view?usp=sharing
 
Sinh viên nào chưa đăng ký đề tài với giảng viên (chưa có tên trong danh sách đề tài)  thì chọn đề tài chưa có sinh viên đăng ký trong danh sách đề tài rồi
đăng ký theo mẫu sau: https://forms.gle/JKjeKrsieB5TEXMCA
 
Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17atJZSG1iNnkibKdpNMm0Xheg4kdv3cte0eKwxxoCNQ/edit?usp=sharing
 
Sau khi đăng ký đề tài, sinh viên làm đề cương KLTN theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html, in ra giấy, ký tên, xin chữ ký của giảng viên hướng dẫn, nộp về văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm (phòng E7.2) đồng thời nộp file đề cương Khóa luận tốt nghiệp vào link sau: https://drive.google.com/drive/folders/19mEyOAqZBSKiS0yeLu9ilCn90oDpZVMz?usp=sharing từ nay đến ngày 02/10/2020.
 
Định dạng tên file đề cương như sau: DecuongKLTN0121_MSSV1&MSSV2_GVHD

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 10/2020

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 18 NĂM 2020

 

STT

Ngày

Công việc

1

19/10/2020

P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa và Thông báo lên daa

2

20/10/2020 – 26/10/2020

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

27/10/2020

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

4

28/10/2020

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

02/11/2020-06/11/2020

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

10/11/2020

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 18 năm 2020

Danh sách đủ điều kiện tôt nghiệp Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1DfGNoFUVtP2_RY-7V66BwKvIfdR4WZLV/view?usp=sharing

Danh sách đủ điều kiện tôt nghiệp hệ Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1NjXLLE3Ci7Ey1oal4ITLr3W-sY858D1Y/view?usp=sharing

Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ theo qui định (https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien) cho văn phòng khoa từ nay đến ngày 26/10/2020

Danh Sách Giảng viên Hướng Dẫn Đồ Án 1 và Đồ án 2 Học Kỳ 1 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 1 và Đồ án 2 (SE121.L11.PMCL, SE122.L11.PMCL, SE121.L11, SE122.L11) học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 như sau: 

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 1: https://drive.google.com/file/d/1QUW4nDRw22j3mIh1W4Bvpy1MWr8yWXW_/view?usp=sharing

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 2: https://drive.google.com/file/d/1M6IMV1-EN-C5-5CXK7-bKIwYES95ZS6o/view?usp=sharing

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên gấp để thực hiện đề tài.

 

Copyright 2020  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient