logotype

Thông báo danh sách xét tốt nghiệp bổ sung tháng 12/2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp bổ sung tháng 12/2018 như sau:

No. Khoa MSSV Họ và tên SV Ghi chú Tình trạng Số TC tích lũy ĐTB tích lũy
1 CNPM 13520488 Nguyễn Công Lý CCAV Đang học 155 6.99
2 CNPM 13520058 Nguyễn Quang Bình CCAV Đang học 153 6.73
3 CNPM 14520134 Phạm Hữu Danh Nợ CC AV Đang học 154 8.52
4 CNPM 14520743 Võ Đăng Quang Nợ CC AV Đang học 153 7.83
5 CNPM 14520763 Phạm Văn Sĩ Nợ CC AV Đang học 153 7.62

Các sinh viên có tên trong danh sách trên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về khoa theo kế hoạch từ ngày 10-17/12/2018.

Sinh viên tham khảo qui trình xét tốt nghiệp trên website phòng đào tạo : https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep

Thông báo nộp hố sơ xét tốt nghiệp tháng 12/2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp như sau:

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 10 NĂM 2018

      

STT

Ngày

Công việc

1

04/12/2018 – 07/12/2018

P. ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa.

2

10/12/2018 – 17/12/2018

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa.

3

19/12/2018

Khoa gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp về P. ĐTĐH.

4

20/12/2018 – 03/01/2019

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

5

10/01/2019

Ban hành Quyết định công nhận Tốt nghiệp đợt 10 năm 2018

 

 

   KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

 

 

Trần Bá Nhiệm

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt này giống đợt trước (tháng 09/2018). Do vậy những sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 chưa nộp hồ sơ xét tốt nghiệp thì nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về khoa theo kế hoạch.

Sinh viên tham khảo qui trình xét tốt nghiệp trên website phòng đào tạo : https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep

Lịch nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.J11.PMCL và SE501.J11 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 07/01/2019  từ 8h00 đến 11h00.

Đồng thời đề nghị sinh viên lớp SE501.I21 và SE501.I21.PMCL cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp theo link sau trước ngày 07/01/2019

Lớp SE501.J11.PMCL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kV4hLTgwFyeIHjLiLttLOkPJToYXqgiyEXbwV1qOUkk/edit?usp=sharing

Lớp SE501.J11: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o-uVqRkBHROaHsGHGmCikdFSRr4W5dNIt6KOJKX6EGk/edit?usp=sharing

Thông báo nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 lớp SE505.J11 và SE505.J11.PMCL nộp mỗi đề tài 2 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào sáng ngày 11/01/2019 từ 8h00 - 11h00.

Lịch nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp Đồ án chuyên ngành SE112.J11 nộp báo cáo trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn trước ngày 31/12/2018 và ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 02/01/2019 từ 8h00 đến 11h00

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient