logotype

Lịch Bảo Vệ Hội Đồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên Chương trình chất lượng cao và Hệ chính qui đại trà làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 sẽ bảo vệ luận văn theo thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian : 8h00 - 11h00 ngày 14/08/2020.

Địa điểm : hình thức bảo vệ online (sinh viên bảo vệ và các thành viên Hội đồng chấm KLTN đã được tạo room để bảo vệ KLTN bằng MS Teams, các bạn sinh viên đăng nhập MS Teams bằng tài khoản đã dùng để học online bằng MS Teams, các bạn kiểm tra đăng nhập thử nếu có thắc mắc liên hệ thầy Mai Trọng Khang_0704635601)

Danh sách Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020: https://drive.google.com/file/d/1ZMWYPOjlHmyV9mDzkZRUSDWdfztbCb9u/view?usp=sharing

Lưu ý sinh viên gửi báo cáo luận văn tốt nghiệp qua mail cho các thành viên Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp trước khi bảo vệ.

Thông Báo Danh Sách Giảng Viên Phản Biện Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020:

Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/12oN_BR_cOo3ipF63BN5KRsSjpeWjUNP_/view?usp=sharing

Hệ đào tạo Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1jEL6rTgc16PStnuh5gPWz8Zf-3kQPcaM/view?usp=sharing

Sinh viên liên hệ gấp với giảng viên phản biện sớm để chuẩn bị cho việc bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

Thời gian bảo vệ KLTN đợt 2 năm 2020: 8h00 ngày 14/08/2020.

Hình thức bảo vệ: online

Lưu ý: Sinh viên gửi báo cáo Khóa luận tốt nghiệp bằng file qua mail cho Giảng viên phản biện.

 

 

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 lớp SE505.K21.PMCL & SE505.K21 nộp mỗi đề tài 01 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào sáng ngày 31/07/2020 từ 8h00 - 11h00.

Đồng thời sinh viên cập nhật file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp theo link sau: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 15520924&15520706_SE505.K21.PMCL_Nguyen Thi Thanh Truc

https://drive.google.com/drive/folders/1CXzxGOOvHmcOiLiQJ9zTANOSKFHjpdO_?usp=sharing

KẾ HOẠCH XÉT TÔT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 08/2020

 

STT

Ngày

Công việc

1

03/8/2020

P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa và Thông báo lên daa

2

05/8/2020 – 22/8/2020

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

25/8/2020

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

4

27/08/2020

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

31/8/2020-4/9/2020

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

11/9/2020

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 14 năm 2020

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 08/2020 Chính qui đại trà: 

https://drive.google.com/file/d/14w8xc8fYZz2bDZs6VlHCyCsazh0r10GE/view?usp=sharing

 

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 04/2020 Chất lượng cao:

https://drive.google.com/file/d/1QzdlTpc1r6lIDq5wGbvgv5URk1SxYl1s/view?usp=sharing

 

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên website phòng đào tạo tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm (Phòng E7.2) từ ngày 05/08/2020 đến 22/08/2020.

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien 

 

 

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.K21.PMCL và SE501.K21 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) chiều ngày 30/07/2020  từ 13h30 đến 16h00.

Đồng thời đề nghị sinh viên lớp SE501.K21.PMCL và SE501.K21 cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp  và file báo cáo thực tập doanh nghiệp theo link sau trước ngày 29/07/2020

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

Ví dụ: 15520295_Đào Đức Huy_SE501.K21.PMCL

https://drive.google.com/file/d/1AaQgrXfRsE0imI59C3Zdxg0p89LNVTdW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mI1HsUyYUVb_15HNRqNqFXAOlYNuYcB4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1xEKFED24VSHXlx1C-m7Pu7oD2obEqlA6?usp=sharing

Lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp dự kiến: 14/08/2020.

Copyright 2020  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient