logotype

Thông Báo Đăng Ký Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2019 - 2020 Lớp Chính Qui Đại Trà

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.K21 đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 20/3/2020.

Danh sách xét điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp lớp SE505.K11: https://drive.google.com/file/d/1N-iV6o_16W6L35xioNur6SFsUhJCtAVG/view?usp=sharing

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020: https://drive.google.com/file/d/113-fXy24wkcLN0sodrTdWuufyo4UjTUC/view?usp=sharing

Sinh viên đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 tại đây: https://forms.gle/LtXwV4hXNbFGgLct9

Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OlwmYBJqiKNYnJPSo6DpLCq8T4BET-UryhaXExjbF4I/edit?usp=sharing

CẬP NHẬT THÔNG TIN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên đăng ký thực tập doanh nghiệp lớp SE501.K21 và SE501.K21.PMCL học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 cập nhật thông tin thực tập doanh nghiệp từ nay đến ngày 23/03/2020 theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQit3ejxsVcNk04M7iFHonlTeRfIXN3StTs2Cr_uhyhRDz9A/viewform?usp=sf_link

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.K21 và SE121.K21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ  năm học 2019 - 2020 từ nay đến ngày 18/03/2020 theo link sau:

https://forms.gle/v7P4TppKCKG6bmeM8

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020: https://drive.google.com/file/d/1G2gxfwkVu37pPNncDs3jgF0RPqf3s9zy/view?usp=sharing

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NMqYe4E61nJ9BXJr7SxfmJ6Y4KUyZCTR3_aupiHNvFc/edit?usp=sharing

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án chuyên ngành SE112.K21 và SE112.K21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 từ nay đến ngày 18/03/2020 theo link sau:

https://forms.gle/zNQgN4YMUE7QiYYn9

Danh sách đề tài Đồ án chuyên ngành : https://drive.google.com/file/d/1EEyW_X7bTnTSkqNjK8YUk9vsZSy2Y0H2/view?usp=sharing

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án chuyên ngành: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zs2duCdD76rjQbjlXgxbv9-0HlMKVsJ-CRODqXiErWI/edit?usp=sharing

Thông báo danh sách giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao như sau:

https://drive.google.com/file/d/1u6T7Ns-LELyJcnqFCn5hHKMKCPIMGseL/view?usp=sharing

Sinh viên liên hệ gấp với giảng viên phản biện sớm để chuẩn bị cho việc bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

Thời gian bảo vệ KLTN đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lương cao dự kiến là ngày 18&19/03/2020.

Lưu ý: Sinh viên gửi báo cáo Khóa luận tốt nghiệp bằng file.pdf qua mail cho Giảng viên phản biện.

 

Copyright 2020  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient