logotype

Lịch Bảo Vệ Hội Đồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2020 Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên Chương trình chất lượng cao làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 sẽ bảo vệ luận văn theo thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian : 7h30 - 17h00 ngày 23/03/2020.

Địa điểm : hình thức bảo vệ online

Danh sách Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 CLC: https://drive.google.com/file/d/1Ng2TsUeJioqAIJar5GcrzVa3EiIcrLH0/view?usp=sharing

Lưu ý sinh viên gửi báo cáo luận văn tốt nghiệp qua mail cho các thành viên Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp trước khi bảo vệ.

Thông Báo Đăng Ký Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2019 - 2020 Lớp Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.K21.PMCL đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 20/03/2020


Danh sách xét điều kiện làm KLTN đợt 2 năm 2020 lớp SE505.K21.PMCL: https://drive.google.com/file/d/1evIYzrd3WgrAdMHrdeDK9MYXxHBWPExO/view?usp=sharing

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1XecBHwpkcT8k2aHSwv7KIVq8HZqedRsS/view?usp=sharing

Sinh viên Chất lượng cao đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 tại đây :  https://forms.gle/jvxULdwxvhZFpmBk8

Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 Chương trình Chất lượng cao: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FPwmWO4_Xl0v6iqUxhxgpxzNVtTYT5B6KjMImwN4IOw/edit?usp=sharing

CẬP NHẬT THÔNG TIN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên đăng ký thực tập doanh nghiệp lớp SE501.K21 và SE501.K21.PMCL học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 cập nhật thông tin thực tập doanh nghiệp từ nay đến ngày 23/03/2020 theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQit3ejxsVcNk04M7iFHonlTeRfIXN3StTs2Cr_uhyhRDz9A/viewform?usp=sf_link

Thông Báo Đăng Ký Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2019 - 2020 Lớp Chính Qui Đại Trà

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.K21 đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 20/3/2020.

Danh sách xét điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp lớp SE505.K11: https://drive.google.com/file/d/1N-iV6o_16W6L35xioNur6SFsUhJCtAVG/view?usp=sharing

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020: https://drive.google.com/file/d/113-fXy24wkcLN0sodrTdWuufyo4UjTUC/view?usp=sharing

Sinh viên đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 tại đây: https://forms.gle/LtXwV4hXNbFGgLct9

Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OlwmYBJqiKNYnJPSo6DpLCq8T4BET-UryhaXExjbF4I/edit?usp=sharing

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án chuyên ngành SE112.K21 và SE112.K21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 từ nay đến ngày 18/03/2020 theo link sau:

https://forms.gle/zNQgN4YMUE7QiYYn9

Danh sách đề tài Đồ án chuyên ngành : https://drive.google.com/file/d/1EEyW_X7bTnTSkqNjK8YUk9vsZSy2Y0H2/view?usp=sharing

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án chuyên ngành: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zs2duCdD76rjQbjlXgxbv9-0HlMKVsJ-CRODqXiErWI/edit?usp=sharing

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient