logotype

CẬP NHẬT THÔNG TIN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên đăng ký thực tập doanh nghiệp lớp SE501.K21 và SE501.K21.PMCL học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 cập nhật thông tin thực tập doanh nghiệp từ nay đến ngày 23/03/2020 theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQit3ejxsVcNk04M7iFHonlTeRfIXN3StTs2Cr_uhyhRDz9A/viewform?usp=sf_link

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án chuyên ngành SE112.K21 và SE112.K21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 từ nay đến ngày 18/03/2020 theo link sau:

https://forms.gle/zNQgN4YMUE7QiYYn9

Danh sách đề tài Đồ án chuyên ngành : https://drive.google.com/file/d/1EEyW_X7bTnTSkqNjK8YUk9vsZSy2Y0H2/view?usp=sharing

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án chuyên ngành: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zs2duCdD76rjQbjlXgxbv9-0HlMKVsJ-CRODqXiErWI/edit?usp=sharing

Thông báo danh sách giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao như sau:

https://drive.google.com/file/d/1u6T7Ns-LELyJcnqFCn5hHKMKCPIMGseL/view?usp=sharing

Sinh viên liên hệ gấp với giảng viên phản biện sớm để chuẩn bị cho việc bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

Thời gian bảo vệ KLTN đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lương cao dự kiến là ngày 18&19/03/2020.

Lưu ý: Sinh viên gửi báo cáo Khóa luận tốt nghiệp bằng file.pdf qua mail cho Giảng viên phản biện.

 

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.K21 và SE121.K21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ  năm học 2019 - 2020 từ nay đến ngày 18/03/2020 theo link sau:

https://forms.gle/v7P4TppKCKG6bmeM8

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020: https://drive.google.com/file/d/1G2gxfwkVu37pPNncDs3jgF0RPqf3s9zy/view?usp=sharing

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NMqYe4E61nJ9BXJr7SxfmJ6Y4KUyZCTR3_aupiHNvFc/edit?usp=sharing

Sinh viên cung cấp thông tin hồ sơ dịch tễ

 
Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc cung cấp hồ sơ dịch tễ của sinh viên theo link sau: 
 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient