logotype

Danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020  - 2021

1. Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1NKIUuNCOnEtqgY9RIvJ6TNUuYSUrzJep/view?usp=sharing

2. Chương trình Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1U58IY4DD1MNSE0o7csTO4ZgN9yzAkUer/view?usp=sharing

Đề nghị các bạn sinh viên trong danh sách liên hệ và gửi báo cáo gấp cho Giảng viên phản biện.
 
Do tình hình dịch Covid đang diễn biến phức tạp nên việc phản biện sẽ thực hiện online.
 
Hạn GV Phản biện nộp phiếu Nhận xét phản biện : 7 ngày.
 
Lịch bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2020 - 2021 dự kiến: 20, 21/07/2021

 

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.L21.PMCL và SE501.L21 nộp file báo cáo và file scan phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá cùng dấu của doanh nghiệp theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html rồi cập nhật thông tin thực tập tốt vào link sau trước ngày 01/07/2021 :

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: TTDN_MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

Tên file scan phiếu đánh giá doanh nghiệp đã có điểm đánh giá và đóng dấu công ty như sau: PDG_MSSV_Họ tên sinh viên_Tên lớp

https://drive.google.com/drive/folders/1vGiKdYfhF6eLUGe_ofBIGa743F73NG58?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UIl2WWBfG-Lrpi76FXm93GMiSeH7skA5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PZyWyYMWLwkvbac-AqO0Izt7QJga_JbP/view?usp=sharing

Ngày báo cáo dự kiến: 19-24/07/2021.

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 lớp SE505.L21.PMCL & SE505.L21 nộp mỗi đề tài 01 file pdf báo cáo định dạng theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html vào link sau từ nay đến ngày 30/06/2021: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 17520388&17520958_SE505.L21.PMCL_Thai Thuy Han Uyen

https://drive.google.com/drive/folders/1cD11bk0SJS6Xx0t65xTMvhaB_Oe7gjQj?usp=sharing

Lưu ý: Do tình hình dịch Covid nên tạm thời khoa không yêu cầu nộp cuốn báo cáo Khóa luận tốt nghiệp bản giấy nhưng trước khi nộp file báo cáo lên Drive sinh viên phải thông qua giảng viên hướng dẫn vì khoa có gửi cho giảng viên hướng dẫn 01 file xác nhận cho sinh viên ra bảo vệ KTLN, nếu sinh viên không thông qua giảng viên hướng dẫn, tự cập nhật báo cáo lên drive mà giảng viên hướng dẫn xác nhận không đồng ý cho bảo vệ KLTN thì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Ngày bảo vệ KLTN dự kiến: 19-24/07/2021

Thông Báo Nộp Báo Cáo Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 2 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.L21, SE121.L21.PMCL nộp báo cáo Đồ án 1 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 1 vào link sau trước ngày 01/07/2021

https://drive.google.com/drive/folders/1V_a-u7OlRDNQbVVagVX5pOFGCkYBwu25?usp=sharing

Định dạng tên file báo cáo : DA1_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.L21 nộp báo cáo Đồ án 2 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 2 vào link sau trước ngày 01/07/2021

https://drive.google.com/drive/folders/1NeqlwWtGUduBX0AS6Qhe4sZGGCh_7jBy?usp=sharing

Định dạng tên file báo cáo : DA2_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Lịch thi vấn đáp trực tuyến cuối học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi vấn đáp trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau:

- Các lớp chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1hHznMyyLLEiWJIlXoo-76g2y435a-HlA/view?usp=sharing

- Các lớp Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1qgDRytysXqsRHuYncXlJ2Jrb9YgT4x4K/view?usp=sharing

 

 

 

 

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient