logotype

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

https://drive.google.com/file/d/16qOj7zNvFlz8s1j8uVb-8zg_e1_Cct88/view?usp=sharing 

Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn gấp để thực hiện Đồ án.

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient