logotype

Thông báo đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2019

 
Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo gia hạn đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2019 như sau:.

 

+ Kinh phí thực hiện: 5.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên chính quy hoặc học viên cao học (không quá 03 thành viên tham gia/đề tài).

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

+ Hạn chót sinh viên/ học viên cao học đăng ký đề tài qua mạng: 30/10/2019.

Link đăng ký: https://bit.ly/2ImBA2K

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient