logotype

Thông báo cập nhật thông tin Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo về việc cập nhật thông tin Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 Chương trình Chất lượng cao như sau:

- Những sinh viên lớp SE505.K11.PMCL đã có đề tài Khóa luận tốt nghiệp và Giảng viên hướng dẫn theo qui định (GVHD Khóa luận cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao phải là Tiến sĩ hoặc Thạc sỹ học tại các trường đại học của các nước tiên tiến trên thế giới) thì cập nhật thông tin vào link sau trước ngày 15/10/2019:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev8LdjVK68SfvElIfkk9VrLXxIsZVv_4ZtEbK1B1cNfrD_Bw/viewform?usp=sf_link

và nộp đề cương chi tiết Khóa luận về văn phòng khoa (phòng E7.2) trong ngày thứ 2_ 14/10/2019 và thứ 3 ngày_15/10/2019

Kết quả cập nhật thông tin Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PBtf82FbmX7V41ptFqAHcUpge4FyxDPoeq6KvaqLtwc/edit?usp=sharing

- Còn những sinh viên chưa có đề tài Khóa luận tốt nghiệp và giảng viên hướng dẫn thì liên hệ thầy Dương Minh Đức (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; ĐT: 0986160008) để được hỗ trợ. Sau khi nhận đề tài và giảng viên hướng dẫn thì cập nhật thông tin vào link trên trước ngày 19/10/2019 và nộp đề cương chi tiết về văn phòng khoa (phòng E7.2) trước ngày 19/10/2019

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN lớp SE505.K11.PMCL: https://drive.google.com/file/d/1VEISVorN9ZhnzWthznMGMiKGHjv8Bv-_/view?usp=sharing

Mẫu đề cương chi tiết Khóa luận tốt nghiệp tham khảo tại đây: http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html

 

 

 

 

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient