logotype

Thông báo danh sách giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 Chương trình CLC

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019 - 2020 Chương trình Chất lượng cao như sau:

https://drive.google.com/file/d/1ljF-RRWpYzaTJuMJcQPxMDApmU35svPT/view?usp=sharing

Đề nghị sinh viên liên hệ giảng viên thực hiện đề tài liền.

Dự kiến nộp báo cáo giữa kì : 28/11/2019

 

 

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient