logotype

Thông báo "Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM" năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi thông báo "Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM" năm 2019 tại link: 

https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-giai-thuong-cong-trinh-nghien-cuu-khoa-hoc-xuat-sac-cho-sinh-vien-hoc-vien-cao-hoc-va

Thời hạn nộp: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 26 tháng 11 năm 2019. Sau thời hạn trên, Phòng ĐTSĐH&KHCN sẽ không nhận hồ sơ và tiến hành tổng kết, họp Hội đồng cơ sở xét đề xuất lên ĐHQG-HCM.

Địa điểm nộp: Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient