logotype

Thông báo quyết định đổi tên đề tài KLTN đợt 1 năm 2020 và điều chỉnh lịch nộp báo cáo KLTN Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Quyết định đổi tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao như sau:

https://drive.google.com/file/d/1gbSLfbw8A5T_lJ85UnpC2ZSRAJnEqcSh/view?usp=sharing

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 lớp SE505.K11.PMCL nộp mỗi đề tài 01 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào sáng ngày 31/01/2020 từ 8h00 - 11h00.

Đồng thời sinh viên cập nhật file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp theo link sau: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 15521037&15520065_SE505.K11.PMCL_Duong Minh Duc

https://drive.google.com/drive/folders/1t0vDVI6ikeI6lFVet5VOtdkcAccpFSRx?usp=sharing

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient