logotype

Thông báo thu thập tài liệu thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE501.K11.PMCL và SE501.K11 cập nhật thông tin tài liệu thực tập doanh nghiệp theo link sau từ nay đến ngày 18/01/2020.

Cập nhật tài liệu thực tập doanh nghiệp hk1 năm học 2019 - 2020

Sinh viên nào không cập nhật thông tin sẽ không được cập nhật điểm thực tập doanh nghiệp.

 

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient