logotype

Thông Báo Đăng Ký Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2019 - 2020 Lớp Chính Qui Đại Trà

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.K21 đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 20/3/2020.

Danh sách xét điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp lớp SE505.K11: https://drive.google.com/file/d/1N-iV6o_16W6L35xioNur6SFsUhJCtAVG/view?usp=sharing

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020: https://drive.google.com/file/d/113-fXy24wkcLN0sodrTdWuufyo4UjTUC/view?usp=sharing

Sinh viên đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 tại đây: https://forms.gle/LtXwV4hXNbFGgLct9

Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OlwmYBJqiKNYnJPSo6DpLCq8T4BET-UryhaXExjbF4I/edit?usp=sharing

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient