logotype

Thông Báo Đăng Ký Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2019 - 2020 Lớp Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.K21.PMCL đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 20/03/2020


Danh sách xét điều kiện làm KLTN đợt 2 năm 2020 lớp SE505.K21.PMCL: https://drive.google.com/file/d/1evIYzrd3WgrAdMHrdeDK9MYXxHBWPExO/view?usp=sharing

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 - 2020 Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1XecBHwpkcT8k2aHSwv7KIVq8HZqedRsS/view?usp=sharing

Sinh viên Chất lượng cao đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 tại đây :  https://forms.gle/jvxULdwxvhZFpmBk8

Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2019 - 2020 Chương trình Chất lượng cao: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FPwmWO4_Xl0v6iqUxhxgpxzNVtTYT5B6KjMImwN4IOw/edit?usp=sharing

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient