logotype

Danh sách hướng dẫn Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 1 lớp SE121.K21 và SE121.K21.PMCL học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1G2gxfwkVu37pPNncDs3jgF0RPqf3s9zy/view?usp=sharing

 

Sinh viên liên hệ gấp với Giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient