logotype

Danh sách hướng dẫn Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành lớp SE112.K21 và SE112.K21.PMCL học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau: 

https://drive.google.com/file/d/1EEyW_X7bTnTSkqNjK8YUk9vsZSy2Y0H2/view?usp=sharing

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên gấp để thực hiện đề tài.

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient