logotype

Thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV và học viên cao học đợt tháng 3 năm 2020 và nộp hố sơ đề tài gấp

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2020 như sau:

Đợt xét MAR2020 - đăng kí vào cuối năm 2019: https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/k01.nckh-sv-ketquaxetduyet-2020_-_kq_2020.pdf

Đợt xét APR2020 - đăng kí vào tháng 03/2020: https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/k01.nckh-sv-ketquaxetduyet-apr2020_-_kq_-_apr2020.pdf

Những sinh viên nào thực hiện đề tài thì nộp 01 bản thuyết minh đề tài có chữ ký của Chủ nhiệm đề tài và Giảng viên hướng dẫn tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm_phòng E7.2 ngày 08/06/2020 đồng thời gửi file thuyết minh đề tài cho khoa theo địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước ngày 08/06/2020.

Các biểu mẫu, quy trình Phòng Thông báo tại đây: https://khcn.uit.edu.vn/van-ban/quy-trinh-chuc-va-thuc-hien-de-tai-nckh-cua-sinh-vien-hoc-vien


Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient