logotype

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.K21.PMCL và SE501.K21 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) chiều ngày 30/07/2020  từ 13h30 đến 16h00.

Đồng thời đề nghị sinh viên lớp SE501.K21.PMCL và SE501.K21 cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp  và file báo cáo thực tập doanh nghiệp theo link sau trước ngày 29/07/2020

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

Ví dụ: 15520295_Đào Đức Huy_SE501.K21.PMCL

https://drive.google.com/file/d/1AaQgrXfRsE0imI59C3Zdxg0p89LNVTdW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mI1HsUyYUVb_15HNRqNqFXAOlYNuYcB4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1xEKFED24VSHXlx1C-m7Pu7oD2obEqlA6?usp=sharing

Lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp dự kiến: 14/08/2020.

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient