logotype

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 lớp SE505.K21.PMCL & SE505.K21 nộp mỗi đề tài 01 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào sáng ngày 31/07/2020 từ 8h00 - 11h00.

Đồng thời sinh viên cập nhật file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp theo link sau: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 15520924&15520706_SE505.K21.PMCL_Nguyen Thi Thanh Truc

https://drive.google.com/drive/folders/1CXzxGOOvHmcOiLiQJ9zTANOSKFHjpdO_?usp=sharing

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient