logotype

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 2 Năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1XixuQnhxQP7jDMM0y11rsPyjXMDJ2XD9/view?usp=sharing

 

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 2 năm 2020 hệ đào tạo Chính qui đại trà:

https://drive.google.com/file/d/1fqh6lwmqQFIl-7qkAQ1U7bMFeaJPa1md/view?usp=sharing

 

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 2 năm 2020 Chương trình Chất lượng cao:

https://drive.google.com/file/d/1UMse3HHO5e1e8-dJ_z3TPlVYdEaZ8GYg/view?usp=sharing

 

Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp và nộp lại theo hướng dẫn : 

http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html

Sinh viên có thể liên hệ văn phòng khoa hoặc gửi mail (  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để photo lại biên bản kết luận của Hội đồng và nhận xét phản biện vào ngày  21/08/2020 từ 8h00 đến 16h00.

Sinh viên nộp lại cuốn báo cáo hoàn chỉnh kèm đĩa CD gắn vào trang cuối cuốn báo cáo và các giấy xác nhận đã có chữ ký của Giảng viên phản biện, Chủ tịch Hội đồng theo hướng dẫn tại văn phòng Khoa Công nghệ Phần mềm và Thư viện Trường vào sáng ngày 26/08/2020 từ 8h00 đến 11h00.

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient