logotype

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.L11 và SE121.L11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ  năm học 2019 - 2020 từ nay đến ngày 20/09/2020 theo link sau:

https://forms.gle/mmvews2isssbHHKt9

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021: https://drive.google.com/file/d/1QUW4nDRw22j3mIh1W4Bvpy1MWr8yWXW_/view?usp=sharing

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l7ikfAHC64hmw5WI1WU5uBM7vs6icxnZRUnWdJnwPds/edit?usp=sharing

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient