logotype

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.L11 và SE122.L11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 từ nay đến ngày 20/09/2020 theo link sau: LINK 

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 : https://drive.google.com/file/d/1M6IMV1-EN-C5-5CXK7-bKIwYES95ZS6o/view?usp=sharing

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/14PuAk3twLbo5UQ431aAMmqRROR7KlGcCo85kXnl7S24/edit?usp=sharing

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient