logotype

Danh Sách Giảng viên Hướng Dẫn Đồ Án 1 và Đồ án 2 Học Kỳ 1 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 1 và Đồ án 2 (SE121.L11.PMCL, SE122.L11.PMCL, SE121.L11, SE122.L11) học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 như sau: 

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 1: https://drive.google.com/file/d/1QUW4nDRw22j3mIh1W4Bvpy1MWr8yWXW_/view?usp=sharing

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 2: https://drive.google.com/file/d/1M6IMV1-EN-C5-5CXK7-bKIwYES95ZS6o/view?usp=sharing

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên gấp để thực hiện đề tài.

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient