logotype

Thông Báo Đăng Ký Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.L11 & SE505.L11.PMCL đã được xét đủ điều kiện đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 06/10/2020

Danh sách xét điều kiện làm KLTN đợt 1 năm 2021 lớp SE505.L11: https://drive.google.com/file/d/1QHH21tHc3fpEySLgyAi71kE2O9UUxnuT/view?usp=sharing

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 hệ Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1k38epITWx16swCQ-KrA7M7S2L1Gj5kP2/view?usp=sharing
 
Danh sách xét điều kiện làm KLTN đợt 1 năm 2021 lớp SE505.L11.PMCL: https://drive.google.com/file/d/1PlzMMvPsKSpGzTSxpwaSc9yGf-CpPJIb/view?usp=sharing
 
Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1vQOOpbk1pQimilqvzkLCuAgqegzwHlce/view?usp=sharing
 
Sinh viên nào chưa đăng ký đề tài với giảng viên (chưa có tên trong danh sách đề tài)  thì chọn đề tài chưa có sinh viên đăng ký trong danh sách đề tài rồi
đăng ký theo mẫu sau: https://forms.gle/JKjeKrsieB5TEXMCA
 
Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17atJZSG1iNnkibKdpNMm0Xheg4kdv3cte0eKwxxoCNQ/edit?usp=sharing
 
Sau khi đăng ký đề tài, sinh viên làm đề cương KLTN theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html, in ra giấy, ký tên, xin chữ ký của giảng viên hướng dẫn, nộp về văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm (phòng E7.2) đồng thời nộp file đề cương Khóa luận tốt nghiệp vào link sau: https://drive.google.com/drive/folders/19mEyOAqZBSKiS0yeLu9ilCn90oDpZVMz?usp=sharing từ nay đến ngày 02/10/2020.
 
Định dạng tên file đề cương như sau: DecuongKLTN0121_MSSV1&MSSV2_GVHD
Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient