logotype

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 10/2020

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 18 NĂM 2020

 

STT

Ngày

Công việc

1

19/10/2020

P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa và Thông báo lên daa

2

20/10/2020 – 26/10/2020

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

27/10/2020

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

4

28/10/2020

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

02/11/2020-06/11/2020

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

10/11/2020

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 18 năm 2020

Danh sách đủ điều kiện tôt nghiệp Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1DfGNoFUVtP2_RY-7V66BwKvIfdR4WZLV/view?usp=sharing

Danh sách đủ điều kiện tôt nghiệp hệ Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1NjXLLE3Ci7Ey1oal4ITLr3W-sY858D1Y/view?usp=sharing

Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ theo qui định (https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien) cho văn phòng khoa từ nay đến ngày 26/10/2020

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient