logotype

Thông báo nộp báo cáo Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.L11, SE121.L11.PMCL nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật vào link sau trước ngày 23/01/2021 và ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào lúc 9h00 ngày 25/01/2021

https://drive.google.com/drive/folders/1eKID1uaoZFy77cp-ldmUzucy0Vh8ecvH?usp=sharing

Định dạng tên file báo cáo : DA1_MSSV1&MSSV2_Họ tên giảng viên hướng dẫn

 

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.L11, SE122.L11.PMCL nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật vào link sau trước ngày 23/01/2021 và ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào lúc 10h00 ngày 25/01/2021

https://drive.google.com/drive/folders/10UV8i2aOz2XGrTKgLccPEE9HJGawIKfI?usp=sharing

Định dạng tên file báo cáo : DA2_MSSV1&MSSV2_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient