logotype

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 1 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.L11.PMCL và SE501.L11 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 19/01/2021 từ 8h30 đến 11h00.

Đồng thời đề nghị sinh viên lớp SE501.L11.PMCL và SE501.L11 cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp và file báo cáo thực tập doanh nghiệp theo link sau trước ngày 15/01/2021

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

https://drive.google.com/file/d/1TdHpqzAgkjCauQJaBBuYrGpTgxddMvCP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1abxj4PyM2lf17VzmLk3mqisLLSGTaNoM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1RMcbbGx1gR3i4LRuvwxdgR5OF1g01sSz?usp=sharing

Ngày báo cáo dự kiến: 29/01/2021.

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient