logotype

Thông Báo Nộp Báo Cáo Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 2 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.L21, SE121.L21.PMCL nộp báo cáo Đồ án 1 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 1 vào link sau trước ngày 01/07/2021

https://drive.google.com/drive/folders/1V_a-u7OlRDNQbVVagVX5pOFGCkYBwu25?usp=sharing

Định dạng tên file báo cáo : DA1_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.L21 nộp báo cáo Đồ án 2 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 2 vào link sau trước ngày 01/07/2021

https://drive.google.com/drive/folders/1NeqlwWtGUduBX0AS6Qhe4sZGGCh_7jBy?usp=sharing

Định dạng tên file báo cáo : DA2_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient