logotype

Lịch nộp báo cáo KLTN đợt 1 năm 2017 và báo cáo Thực tập tốt nghiệp hk1 nh 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 theo qui định http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) từ 8h00 - 11h00 ngày 30/12/2016.

Những sinh viên đang thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 thì nộp báo cáo thực tập (tham khảo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html) và phiếu đánh giá đã có điểm của công ty thực tập tại văn phòng khoa (phòng E7.2) từ 8h00 - 11h00 ngày 09/01/2017.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient