logotype

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành hk2 nh 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 201 - 2017 như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XVDKqC5TH9FcaAh0UoZZHXRtw7sFAzqf6zRg4tQvH6g/edit#gid=1549103779

Đề nghị sinh viên liên lạc giảng viên hướng dẫn và bổ sung thêm thông tin liên lạc vào file theo link trên gấp.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient