logotype

Thông báo lịch học Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa

Phòng Công tác Sinh viên gửi thông báo tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên khóa 2013 và sinh viên khóa trước chưa hoàn thành; sinh viên muốn tốt nghiệp sớm.
 
 
Link thông báo đính kèm: http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-lich-hoc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-cuoi-khoa-nam-2017

 

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient