logotype

Lịch nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp, khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

1. Sinh viên lớp thực tập doanh nghiệp SE501.I11 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) từ 8h00 - 11h00 ngày 02/01/2018.

2. Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp lớp SE505.I11 và SE505.I11.PMCL đợt 1 năm 2018 nộp mỗi đề tài 2 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) từ 8h00 - 11h00 ngày 04/01/2018.

Thời gian phản biện : từ 08/01/218 đến 19/01/2018.

Dự kiến bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp : 05-07/02/2018 (có thể sớm hơn nếu khoa sắp xếp được và sẽ thông báo trên website khoa)

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient