logotype

V/v nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp hk1 nh 2017 - 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm hiện nay vẫn chưa nhận được báo cáo thực tập của các sinh viên sau:

15 13520139 Huỳnh Thanh Dương
37 13520772 Hoàng Mạnh Thắng
39 13520818 Phạm Hoàng Thiện
1 11520650 Cao Văn Thuấn
7 12520338 Phạm Thanh Quân
18 13520181 Nguyễn Thành Đạt
21 13520271 Vũ Trung Hiếu
32 13520601 Trần Văn Phát
38 13520779 Trần Hoài Thanh
42 13520891 Nguyễn Trọng Tín

Sau ngày 08/01/2018, sinh viên nào chưa nộp báo cáo thì sẽ nhận điểm học phần môn thực tập tốt nghiệp SE501 là 0.

11520650 Cao Văn Thuấn
12520338 Phạm Thanh Quân
13520181 Nguyễn Thành Đạt
13520271 Vũ Trung Hiếu
13520601 Trần Văn Phát
13520779 Trần Hoài Thanh
13520891 Nguyễn Trọng Tín
Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient