logotype

Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án Chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 như sau: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jhNQ0M10Z4h78OMJPmWrVcDIEHXRCrj3cY5BMoi7aX8/edit?usp=sharing

Đề nghị sinh viên liên lạc với giảng viên hướng dẫn gấp để thực hiện đề tài.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient