logotype

Danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý học vụ HK 1 năm học 2017-2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý học vụ HK 1 năm học 2017-2018 như sau:

Danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Những sinh viên có tên trong danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý học vụ HK 1 năm học 2017-2018 nộp đơn cứu xét tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h00) từ nay đến ngày 16/03/2018.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
KẾ HOẠCH XÉT XỬ LÝ HỌC VỤ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
STT Ngày Nội dung công việc
1 08/3-09/03/2018 Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý học vụ cho P.KHTC kiểm tra học phí
2 12/03/2018 Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý học vụ về Khoa/Bộ môn; đồng thời gửi email đến từng sinh viên.
3 13/03-19/03/2018 Khoa/Bộ môn nhận đơn cứu xét của sinh viên và cho ý kiến vào đơn (đồng thời điền vào file) gửi về P.ĐTĐH
4 16/03/2018 P.ĐTĐH ra Quyết định thành lập Hội đồng xét XLHV
5 20/03-23/03/2018 P.ĐTĐH tổng hợp danh sách gửi Hội đồng xét XLHV
6 26/03-28/03/2018 Dự kiến họp Hội đồng xét XLHV
7 28/03-30/03/2018 Ra Quyết định danh sách sinh viên bị XLHV học kỳ 1 NH 2017-2018
Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient