logotype

Thông báo lễ trao bằng Tốt nghiệp ngày 09/06/2018

Phòng Đào tạo Đại học gửi nội dung thông báo lễ trao bằng Tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết tại link đính kèm:

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-le-trao-bang-tot-nghiep-ngay-0962018

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient