logotype

Thông Báo Đăng Ký Đồ Án Chuyên Ngành Học Kỳ 1 Năm Học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án chuyên ngành SE112.J11 đăng ký đề tài Đồ án chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 từ nay đến ngày 21/9/2018 theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeipYsPJbuoEo2mbUtgfUqLnDWmuvbjMCcTKCUyQcbmYW_EMw/viewform?usp=sf_link

Danh sách Đề tài Đồ án chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JhM-E9HKnZb6NR_aJ9q8ZLP3iWTcBgReSg9by972R7o/edit?usp=sharing

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án chuyên ngành:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eh5XFmEIwgd-BWT2Je7k7B4uXVfGS6DqwUN1zD1B2zY/edit#gid=1494916857

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient