logotype

Thông Báo Đăng Ký Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.J11 đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 22/9/2018.

Danh sách lớp SE505.J11

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ICmSS-PaRWphCTe2QAB7hyStCyC4TXlW12zbzsmwaog/edit?usp=sharing

Sinh viên đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm 2019 tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR-fBQZDUT-iz4FY_vNFpf6EG4uyCm9fOyM7ZbMlxbX2hlSg/viewform?usp=sf_link

Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm 2019: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oReeKTsq53CrP__BvKVdgD866omz5DRem8a5f086PUo/edit?usp=sharing

 

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient