logotype

Lịch nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp Đồ án chuyên ngành SE112.J11 nộp báo cáo trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn trước ngày 31/12/2018 và ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 02/01/2019 từ 8h00 đến 11h00

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient