logotype

Lịch nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.J11.PMCL và SE501.J11 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 07/01/2019  từ 8h00 đến 11h00.

Đồng thời đề nghị sinh viên lớp SE501.I21 và SE501.I21.PMCL cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp theo link sau trước ngày 07/01/2019

Lớp SE501.J11.PMCL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kV4hLTgwFyeIHjLiLttLOkPJToYXqgiyEXbwV1qOUkk/edit?usp=sharing

Lớp SE501.J11: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o-uVqRkBHROaHsGHGmCikdFSRr4W5dNIt6KOJKX6EGk/edit?usp=sharing

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient