logotype

Thông báo nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 lớp SE505.J11 và SE505.J11.PMCL nộp mỗi đề tài 2 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào sáng ngày 11/01/2019 từ 8h00 - 11h00.

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient