logotype

Điều chỉnh lịch ký tên danh sách Đồ án chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

1Lớp Đồ án chuyên ngành SE112.J21 và SE112.J21.PMCL ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 24/06/2019 từ 8h00 đến 11h00

 

2. Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.J21.PMCL và SE501.J21 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 25/06/2019  từ 8h00 đến 11h00.

 

Đồng thời đề nghị sinh viên lớp SE501.J21 và SE501.J21.PMCL cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp  và file báo cáo thực tập doanh nghiệp theo link sau trước ngày 22/06/2019

 

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

 

Ví dụ: 15520026_Phan Đức Anh_SE501.J21.PMCL

 

https://drive.google.com/drive/folders/1a8lmhqPjbkMGCZNGccKMrIhJVyzidago?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10McJveaEtnLZXALYsKtFjH8mKPkB-MgS/edit#gid=36869613

3. Lớp SE505.J21 và SE505.J21.PMCL nộp mỗi đề tài 2 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào sáng ngày 26/06/2019 từ 8h00 - 11h00.

Đồng thời sinh viên cập nhật file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp theo link sau trước ngày 24/6/2019: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 14520404&14520556_SE505.J21_Phạm Thi Vương

https://drive.google.com/drive/folders/141TGs7DVciQ7HTnEIr38TLSE444awoTf?usp=sharing

 

 

 

 

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient