logotype

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 9 NĂM 2019

       

STT

Ngày

Công việc

1

17/6/2019 – 19/6/2019

P.ĐTĐH/VPĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa.

2

01/7/2019 – 05/7/2019

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa.

3

10/7/2019

Khoa gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VPĐB.

4

22/7/2019 – 26/7/2019

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

5

31/07/2019

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 9 năm 2019

 

 

 

 

   KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

 

Trần Bá Nhiệm

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp tháng 072019 hệ CQ đại trà

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp tháng 072019 chương trình CLC

Hồ sơ xét tốt nghiệp: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient