logotype

Thong bao Tuyen sinh chuong trinh Huan luyen ky nang Lap trinh Offshore thang 10/2013

Hiện nay, công ty Fujinet tuyển sinh cho chương trình Huấn luyện kỹ năng lập trình Offshore thị trường Nhật Bản như sau:

Chương trình huấn luyện Lập trình viên tháng 10-2013

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient