logotype

Thông báo nộp thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 1 năm 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên có kết quả xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 1 năm 2021 đạt trong danh sách của phòng Khoa học Công nghệ đã công bố https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/k01.nckh-sv-xetduyet-may2021_-_3.kq_-_may2021.pdf

nộp thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 1 năm 2021 vào link sau từ nay đến ngày 16/07/2021

https://drive.google.com/drive/folders/15-ou3PenS1UQqGOuNmUihK8Xu21G9uZo?usp=sharing

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient