logotype

Thông báo xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt tháng 10 năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt  tháng 10 năm 2021

Sinh viên theo dõi và đăng ký xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH trước ngày 17/10/2021 tại đây: 

Quy đinh hỗ trợ kinh phí công bố khoa học cho người học

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient