logotype

Thông báo buổi họp phụ huynh sinh viên đầu năm

 

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM                                          ---- oOo ----

  

THÔNG BÁO 

BUỔI HỌP PHỤ HUYNH SINH VIÊN ĐẦU NĂM

  

Nhằm xây dựng mối liên kết bền vững giữa khoa và quý phụ huynh trong suốt quá trình học tập của các em sinh viên. Khoa Công nghệ phần mềm (CNPM) tổ chức buổi họp Phụ huynh của các tân sinh viên CNPM đầu năm: 

- Thời gian:   8h00, sáng thứ 2 ngày 24 tháng 09 năm 2012. 

- Địa điểm:    Giảng đường 2, lầu 3, khu nhà hành chính trường ĐH CNTT. 

Sự hiện diện của các bậc phụ huynh sẽ là niềm vinh dự lớn cho khoa cũng như góp phần thành công cho buổi họp đầu năm, xây dựng mối liên kết bền vững giữa khoa và quý phụ huynh trong suốt quá trình học tập của các em sinh viên.

 

            Trân trọng kính chào! 

 

                                                                                    TM.BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

                                                                                            P.TRƯỞNG KHOA 

                                                                                                      (Đã ký) 

                                                                                         ThS. Phạm Thi Vương  

 

Lưu ý: Sinh viên bắt buộc xác nhận mẫu đơn trực tuyến nàyMẫu xác nhận trực tuyến

Đính kèm lịch trình buổi họp: 

  • 7h45 – 8h05, Đón tiếp đại biểu và quý phụ huynh,
  • 8h05 – 8h50, PGS. TS. Vũ Thanh Nguyên – Trưởng khoa Công nghệ phần mềm giới thiệu về K.CNPM, các chương trình đào tạo, học bổng, định hướng nghề nghiệp về ngành học Kỹ thuật phần mềm,...
  • 8h50 – 9h15, Hỏi đáp giữa phụ huynh với lãnh đạo khoa,
  • 9h15 – 9h35, P.Công tác sinh viên giới thiệu các quy chế sinh viên,
  • 9h35 – 9h45, Hỏi đáp giữa phụ huynh với P.CTSV,
  • 9h45 – 10h05, P.Đào tạo giới thiệu về quy chế đào tạo, các chương trình đại học và sau Đại học,
  • 10h05 – 10h15, Hỏi đáp giữa phụ huynh với P.ĐT,
  • 10h15 – 11h15, Các doanh nghiệp liên kết với K.CNPM, trường ĐH CNTT giới thiệu về nhu cầu tuyển dụng, cơ hội thực tập, nghề nghiệp cũng như các định hướng để PH có thể kịp thời hỗ trợ sinh viên trong học tập

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient